155mm Máy bào Makita 1805N
Mã hàng : MKT-180-143
Giá : 8,479,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita N1923B
Mã hàng : MKT-192-124
Giá : 5,426,000 VNĐ
82mm Máy Bào Makita N1923NB
Mã hàng : MKT-923-157
Giá : 5,298,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita N1900B
Mã hàng : MKT-190-056
Giá : 2,992,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita KP0800X
Mã hàng : MKT-080-243
Giá : 2,755,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita 1100N
Mã hàng : MKT-110-123
Giá : 6,754,000 VNĐ
110 mm Máy bào cầm tay Makita 1911B
Mã hàng : MKT-911-210
Giá : 5,282,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita 1923H
Mã hàng : MKT-192-025
136mm Máy bào Makita 1804N
Mã hàng : MKT-180-168
Giá : 8,706,000 VNĐ
Brand