4" Máy mài góc 750W Stanley STEL 805
Mã hàng : STL-805-443
Giá : 652,000 VNĐ
4" Máy mài góc 750W Stanley STEL 815
Mã hàng : STL-815-444
Giá : 652,000 VNĐ
4" Máy mài góc 900W Stanley STEL 812
Mã hàng : STL-812-452
Giá : 856,000 VNĐ
5" Máy mài góc 750W Stanley STEL 816
Mã hàng : STL-816-453
Giá : 762,000 VNĐ
4" Máy mài góc 850W Stanley STGS8100
Mã hàng : STL-810-640
Giá : 573,000 VNĐ
4" Máy mài góc Stanley STGS 5100
Mã hàng : STL-510-675
Giá : 570,000 VNĐ
4" Máy mài góc Stanley STGT 5100
Mã hàng : STL-510-676
Giá : 580,000 VNĐ
4" Máy mài góc 600W Stanley STGS6100
Mã hàng : STL-610-639
Giá : 510,000 VNĐ
4" Máy mài 600W Stanley STEL 810
Mã hàng : STL-810-431
Giá : 643,000 VNĐ
Brand