12mm Máy phay gỗ Makita 3600H
Mã hàng : MKT-360-017
Giá : 6,092,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3601B
Mã hàng : MKT-360-016
Giá : 7,581,000 VNĐ
6mm Máy phay Makita 3606
Mã hàng : MKT-360-147
Giá : 7,915,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3612
Mã hàng : MKT-361-059
Giá : 6,023,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3612BR
Mã hàng : MKT-361-019
Giá : 6,092,000 VNĐ
6mm Máy đánh cạnh Makita 3700B
Mã hàng : MKT-370-169
Giá : 4,252,000 VNĐ
6mm Máy đánh cạnh Makita N3701
Mã hàng : MKT-370-242
Giá : 2,248,000 VNĐ
8mm (3/8’’) Máy phay Makita 3620
Mã hàng : MKT-362-148
Giá : 5,362,000 VNĐ
900W Máy phay Makita RP0900
Mã hàng : MKT-900-336
Giá : 1,912,000 VNĐ
1.850W Máy phay Makita RP1800
Mã hàng : MKT-800-337
Giá : 6,502,000 VNĐ
2.100W Máy phay Makita RP2301FC
Mã hàng : MKT-301-338
Giá : 7,777,000 VNĐ
530W Máy phay Makita 3709
Mã hàng : MKT-709-352
Giá : 1,113,000 VNĐ
Máy ghép mộng Makita PJ7000
Mã hàng : MKT-700-389
Giá : 3,673,000 VNĐ
12mm Máy phay (loại sâu) Makita RP1801
Mã hàng : MKT-180-390
Giá : 6,772,000 VNĐ
6mm Máy đánh cạnh Makita RT0700C
Mã hàng : MKT-070-482
Giá : 2,053,000 VNĐ
Brand